W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-11.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Więckowski. Kontakt: zgm@zgm.pabianice.pl, tel. 42 225 92 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach odpowiada Tomasz Więckowski, zgm@zgm.pabianice.pl, tel.42 225 92 85.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Tomasz Więckowski, adres poczty e-mail: tomasz.wieckowski@synergiaconsulting.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 693 337 954, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub skargi na brak dostępności. 


Każdy ma prawo:

1)     zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

2)     zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

3)     wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

1)     dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Wzór wniosku lub skargi można pobrać ze strony jednostki - http://bip.zgm.pabianice.pl/ zakładka Dostępność.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba główna ZGM w Pabianicach znajduje się przy ul. Warzywnej 6, 95-200 Pabianice.

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Do ZGM prowadzi jedno wejście od ulicy Warzywnej przez bramę wjazdową lub furtkę. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się od strony parkingu. Drzwi są szerokie i umożliwiają swobodne wejście/wjechanie do budynku. Na parterze budynku, znajduje się kancelaria przyjmująca dokumenty. Można tam również pobrać dokumenty, a w przypadku osób niesprawnych ruchowo - jest możliwość obsłużenia przez pracownika odpowiedniego działu, który schodzi do kancelarii.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

ZGM znajduje się w piętrowym, wolnostojącym budynku. W budynku znajdują się schody, brak windy. Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 80 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

ZGM nie posiada zainstalowanych pochylni oraz platform. Pomieszczenia ZGM nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Toaleta znajduje się na parterze oraz na piętrach budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajduje się wykaz informacji w zakresie poruszania się po budynku. 

Dojście do pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak windy

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przed głównym wejściem do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń ZGM z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM) z siedzibą ul. Moniuszki 8a, 95-200 Pabianice

Opis dostępności wejścia do budynku

Do Biura Obsługi Mieszkańców (dalej: BOM) prowadzą dwa wejścia od ulicy Moniuszki, pierwsze wejście główne od frontu oraz drugie przez bramę wjazdową lub furtkę. Wejście do budynku od frontu nie zostało dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, znajduję się próg o wysokości ok. 25 cm. Drzwi są szerokie i umożliwiają swobodne wejście do budynku. Na parterze budynku, znajduje się biuro obsługi interesantów. Wejście drugie, od strony bramy i parkingu, zostało dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak stopni i barier architektonicznych, dodatkowo istnieje możliwość dodatkowego otwarcia drzwi do ok 130 cm.  

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

BOM znajduje się w piętrowym, wolnostojącym budynku. W budynku znajdują się schody, brak windy. Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi nie są oznaczone cyframi arabskimi.

BOM nie posiada zainstalowanych pochylni oraz platform. Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajduje się wykaz informacji w zakresie poruszania się po budynku. 

Dojście do pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak windy. W zakresie dostępności alternatywnej, pracownika obsługuję mieszkańca na parterze budynku, po uprzednim przywołaniu. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przed głównym wejściem do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń ZGM z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w ZGM  przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. ZGM może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w ZGM, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w ZGM, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres ZGM lub bezpośrednio do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności. 

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie ZGM, przekazywane jest do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności, który po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. ZGM w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy. 

Aplikacje mobilne

ZGM w Pabianicach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje