W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Spółka

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach powołany został na podstawie Uchwały nr XXVII/217/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach oraz utworzenia na bazie jego majątku nowych zakładów budżetowych. Regulamin organizacyjny ZGM wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 2/2008 z dnia 25.02.2008r. określa, iż zakład działa w szczególności w oparciu o:

1.Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

2.Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych( Dz.U. Z 2005 r. Nr 249 poz.2104);

3.Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 09-12-2004 r.);

4.Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 21-02-2005 r.);

5.Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 26-09-2000 r. z późn. zm.);

6.Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 21.11.2003 r. z późn.zm.);

7.Uchwałę Nr XXVII/217/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach oraz utworzenia na bazie jego majątku nowych zakładów budżetowych;

8.Uchwałę Nr XXIX/250/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 maja 2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/217/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach oraz utworzenia na bazie jego majątku nowych zakładów budżetowych;

9.Inne uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic;

10.Statut ZGM.


Poza wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym fundamentalnymi dla działań ZGM aktami, należy wskazać także na:

1.Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 18-05-1964 r. z późn. zm.);

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 15-06-2002 r. z późn.zm.);

3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz.836 z dnia 09-09-1999r.);

4.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09-02-2004 r.);

5.Uchwałę Nr LXVII/562/06 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Pabianicach na lata 2007-2011;

6.Uchwałę Nr XXXIII/403/08 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pabianice;

7.Uchwałę Nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pabianice;

8.Uchwałę nr 174/2001/III Zarządu Miasta Pabianic z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie stawek czynszowych za garaże oraz drugie i kolejne użytkowane pomieszczenia gospodarcze na terenie gminy miasta Pabianic ( z późn. zm.);

9.Stosowne zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic i Dyrektora ZGM.

Zakład administruje zasobami mieszkaniowymi, jako podmiot niemający osobowości prawnej.

Dyrektor zakładu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Zadania nakreślone w statucie realizuje  146 pracowników (144 etaty).

ZASOBY MIESZKANIOWE 

W obrębie zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zasobów znajdują się:

- budynki stanowiące własność (lub współwłasność) Gminy Miejskiej Pabianice
- budynki stanowiące własność osób fizycznych
- budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych.

Szczegółowe zestawienie wielkości zarządzanych zasobów

Wspólnoty mieszkaniowe mają mieszaną strukturę własności.
Część udziałów w nieruchomości należy do indywidualnych właścicieli, a część mieszkań - w postaci dużego udziału procentowego - należy do jednego właściciela - gminy. Najemcy lokali gminnych nie mają bezpośredniego stosunku prawnego ze wspólnotą. Najemca płaci czynsz a gmina jako właściciel pokrywa koszty utrzymania nieruchomości według uchwał wspólnoty.

W obrębie administrowanych przez ZGM zasobów nadal znajdują się także budynki prywatne  przekazane w tzw. zarząd państwowy decyzjami administracyjnymi. Z uwagi na brak możliwości prowadzenia zarządu i administracji budynków prywatnych w formie zakładu budżetowego, stan taki jest traktowany jako tymczasowy. Prowadzona akcja mająca na celu przywrócenie właścicielom zarządu nieruchomościami napotyka jednak na ogromne trudności, ponieważ spadkobiercy zmarłych właścicieli najczęściej mają nieuregulowane sprawy majątkowe lub właściciele nie są zainteresowani przejmowaniem budynków w złym stanie technicznym z zasiedlonymi lokalami mieszkalnymi. Realizując swoje obowiązki ZGM działa na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.