Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (6)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Małgorzata Klonowska, Pabianice 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne i wykazała się najlepszą znajomością zagadnień do pracy na urzędniczym stanowisku KSIĘGOWA.


Wytworzył: Dorota Fronczak (18 lipca 2022)
Wprowadził: Joanna Kałuszka (20 lipca 2022, 09:25:47)stanowisko:

Księgowy/a

miejsce pracy: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH
termin składania dokumentów: 6 lipca 2022  15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Księgowy/a
(nazwa stanowiska urzędniczego)
 
1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6
2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
    Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy,   1 etat.
 
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 
 -  bieżące prowadzenie rejestru zakupu usług, materiałów, środków trwałych,
 -  obsługa bankowości elektronicznej,
 -  dekretacja analityczna faktur zakupu materiałów i usług,
 -  analiza kont kosztowych pod kątem prawidłowości zakwalifikowania do paragrafu wydatku,
 -  dokumentacyjne rozliczenie zaliczek,
 -  analiza i uzgadnianie kont w zakresie podatku towarów i usług ( VAT ),
 -  analiza i uzgadnianie kont „201” rozrachunki z odbiorcami i dostawcami oraz kont kosztowych,
 -  współpraca w procesie zamykania poszczególnych miesięcy w systemie finansowo-księgowym,
 -  współpraca w prowadzeniu i analizie kont kosztów i funduszy kaucji w zakresie rozliczeń wpłat          
    wadium, kaucji i zabezpieczenia należytego wykonania robót,                      
 -  współpraca przy sporządzaniu kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych i
    finansowych.
  
 Zadania dodatkowe:
 
 -  sporządzanie pism i odpowiadanie na korespondencję dotyczącą faktur zakupowych,
 -  potwierdzanie i uzgadnianie sald wzajemnych rozrachunków dotyczących zakupu i sprzedaży
    refakturowanej.
 4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 


  wykształcenie   - średnie / wyższe ekonomia/finanse/rachunkowość
  doświadczenie zawodowe   - min. 1 roczne doświadczenie na stanowisku księgowego  
  staż pracy   -  min.  3 lata
       
5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
  Biegła obsługa programów komputerowych: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny
  Obsługa urządzeń technicznych:  ksero, drukarka
   Inne:  - znajomość Ustawy o Rachunkowości
             - znajomość Ustawy o VAT
6.Preferowane cechy osobowe kandydata:
 
    - rzetelność, dokładność,
    - systematyczność, staranność,
    - samodzielność w realizacji zadań,
    - kreatywność, komunikatywność,
    - zdolności organizacyjne,
    - gotowość do ciągłej nauki.
 
7. Wysokość wynagrodzenia :        -  płaca zasadnicza  3200 zł. 
                                                     -  plus premia regulaminowa,
                                                     -  plus dodatek stażowy

 
8. Wymagane dokumenty:
 
     - kwestionariusz osobowy,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
     - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
       korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo
       umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Do pobrania:
                        -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
       
     - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
      „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia
       04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
 
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
9. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
    osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:
 
    - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
    „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia
       04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
      - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                      - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                      -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
 
 
10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :
Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko:  „ Księgowy/a"
do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6
w Pabianicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 06.07.2022r. do godz. 15:oo.
    
 
11. Informacje dodatkowe o naborze:
1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym
w ogłoszeniu o naborze.
2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.
 
 
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się
z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;
5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;
6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;
7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.
9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
    jest niższy niż 6%
10. Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
11. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
12. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Fronczak (27 czerwca 2022)
Opublikował: Joanna Kałuszka (28 czerwca 2022, 16:34:32)

Ostatnia zmiana: Joanna Kałuszka (20 lipca 2022, 09:25:47)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17