Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Kandydat nie spełniał wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.


Wytworzył: Robert Danych (28 października 2021)
Wprowadził: Joanna Kałuszka (29 października 2021, 13:03:52)stanowisko:

Inspektor w Dziale Technicznym

miejsce pracy: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH
termin składania dokumentów: 30 września 2021  15:00
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR  -  w Dziale Technicznym
(nazwa stanowiska urzędniczego)
1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6
2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
 
Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 
    - biegła znajomość przepisów prawa budowlanego,
    - sporządzanie zestawień, planów, kalkulacji i analiz,
    - sporządzanie planów remontów,
    - przedmiary i kosztorysowanie robót budowlanych
    - przygotowanie materiałów koniecznych do prowadzonych przetargów i zamówień publicznych,
    - sprawdzanie projektów technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów.
  
 Zadania dodatkowe:
 
    - udzielanie odpowiedzi na pisma i interwencje mieszkańców
    - aktualne uprawnienia inspektora nadzoru
 
 4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

  wykształcenie                     - min.średnie techniczne  
  doświadczenie zawodowe    - 5 lat  
  staż pracy                          - 5 lat    
 
5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
 
     - znajomość procesów przygotowania robót budowlanych
     - umiejętność redagowania pism
     - znajomość programów: Word, Excel, pakiet office
 
Obsługa urządzeń technicznych:  komputer, urządzenia wielofunkcyjne ( drukarka, skaner, kserokopiarka)
 
6.Preferowane cechy osobowe kandydata:
 
      - odpowiedzialność,
      - umiejętność pracy w zespole,
      - umiejętność rozwiązywania problemów,
      - komunikatywność
     -  doświadczenie w  zatrudnieniu w jednostkach samorządu terytorialnego
 
 
7. Wysokość wynagrodzenia: płaca zasadnicza : 3.300 zł. (plus dodatek stażowy i premia regulaminowa)
 
8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%
 
9. Wymagane dokumenty:
 
     - CV,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
     - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,  korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Do pobrania:
     -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
     -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
   
     - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
      „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia 04.05.2016).
 
 
Do pobrania:
     - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
     -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
    - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
    -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
10. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:
 
- własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
    „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia 04.05.2016).
 
Do pobrania:
     - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
    -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
      - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
    - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
    -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
 
11. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :
Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko:  „ Inspektor "do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach lub  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna  6, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 30.09.2021r.  do godz.1500.
 
12. Informacje dodatkowe o naborze:

1.Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym
w ogłoszeniu o naborze.
2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu
5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się
z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;
5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;
6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;
7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej3 miesięcy.
9.Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
10. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
11. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone wciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Zamolska (17 września 2021)
Opublikował: Joanna Kałuszka (17 września 2021, 16:39:13)

Ostatnia zmiana: Joanna Kałuszka (29 października 2021, 13:03:52)
Zmieniono: Informacja o wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30