Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (6)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Nie dokonano naboru z powodu braku kandydatów.


Wytworzył: Dorota Fronczak (20 lipca 2022)
Wprowadził: Joanna Kałuszka (20 lipca 2022, 09:27:11)stanowisko:

Specjalista

miejsce pracy: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH
termin składania dokumentów: 15 lipca 2022  15:00
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalista
(nazwa stanowiska urzędniczego)

1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6
2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
    Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 
 - dla zamówień podlegających ustawie  PZP przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia i  niezbędnych do niej załączników, formularzy i wzorów umów, przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnych ZGM wnioskujących i realizujących zamówienia publiczne,
 - prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne podlegających ustawie PZP, w szczególności udział w pracach komisji przetargowej, przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniu i ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz zamieszczanie ogłoszeń zgodnie z ustawą PZP, sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, itp. oraz prowadzenie korespondencji  z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- prowadzenie innych czynności określonych w ustawie PZP, a nie będących bezpośrednio związanych z prowadzonymi postępowaniami o zamówienia publiczne ( np. przygotowanie zawiadomień i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych, sporządzanie planów zamówień publicznych, sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych, kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego itp.),
- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł. zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi ZGM,
- udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie zamówień publicznych komórkom organizacyjnym ZGM,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę.
  
 Zadania dodatkowe:
 
 - stałe dokształcanie się w zakresie przepisów prawa związanych z udzielaniem zamówień    publicznych,
- prowadzenie rejestrów postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 
 4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 


   wykształcenie   - wyższe/średnie  
   doświadczenie zawodowe   - wskazane doświadczenie w pracy związanej z PZP  
   staż pracy   - min 3 lata        
 
5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
     - bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
     - dobra znajomość ustawy o Finansach Publicznych,
    - doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem.
  Obsługa urządzeń technicznych i obsługa programów komputerowych:  edytor tekstu,  arkusz kalkulacyjny, ksero, drukarka
 
6.Preferowane cechy osobowe kandydata:
 
      - rzetelność, dokładność
      - systematyczność, staranność
      - samodzielność w realizacji zadań
      - kreatywność, komunikatywność
      - doskonałe zdolności organizacyjne
      - gotowość do ciągłej nauki
 
7. Wysokość wynagrodzenia: płaca zasadnicza : 3.200 zł. (plus dodatek stażowy  i premia     regulaminowa)
8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
9. Wymagane dokumenty:
 
     - CV,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
     - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
       korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo
       umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 
Do pobrania:
                        -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
 - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
      „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia 04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
10. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
    osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:
 
    - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
    „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia 04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
      - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                      - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                      -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
11. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :
Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko:  „ Specjalista " do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6  w Pabianicach    lub  za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Pabianicach, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 15.07.2022r.  do godz. 15:00.
 
    
12. Informacje dodatkowe o naborze:
1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym
w ogłoszeniu o naborze.
2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się
z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;
5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;
6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;
7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.
9. Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
10. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
11. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Fronczak (27 czerwca 2022)
Opublikował: Joanna Kałuszka (28 czerwca 2022, 16:29:56)

Ostatnia zmiana: Joanna Kałuszka (20 lipca 2022, 09:27:11)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38