Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (6)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Elżbieta Durczyńska, Pabianice 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniała wszystkie kryteria naboru.


Wytworzył: Dorota Fronczak (29 czerwca 2022)
Wprowadził: Joanna Kałuszka (1 lipca 2022, 12:59:18)stanowisko:

Referent

miejsce pracy: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH
termin składania dokumentów: 15 czerwca 2022  15:00
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent
(nazwa stanowiska urzędniczego)
1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6
2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
    Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy,   1 etat.
 
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 
 -  samodzielne naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa,
 -  przygotowanie raportów: ZUS,US, GUS, PFRON,
 -  sporządzanie zaświadczeń i informacji ERp-7 dla pracowników,
 -  korespondencja dotycząca spraw komorniczych,
 
 Zadania dodatkowe:

 
 -  przygotowanie raportów i dodatkowych sprawozdań płacowych dla potrzeb wewnętrznych i kontroli ,
 4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: wykształcenie   - średnie / wyższe  
doświadczenie zawodowe   - 2 lata na stanowisku związanym z rachubą i płacami
staż pracy   - 2 lata

5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
- znajomość Kodeksu Pracy
-znajomość programu Płatnik
-znajomość odpowiednich  ustaw
Obsługa programów komputerowych: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, mile widziana obsługa programu kadrowo-płacowego
Obsługa urządzeń technicznych: ksero, drukarka
 
6.Preferowane cechy osobowe kandydata:
    - rzetelność, dokładność,
    - systematyczność, staranność,
    - kreatywność, komunikatywność,
    - gotowość do ciągłej nauki.
 
7. Wysokość wynagrodzenia :    -  płaca zasadnicza  3100 zł. 
                                                     -  plus premia regulaminowa,
                                                     -  plus dodatek stażowy

 
8. Wymagane dokumenty:
    - kwestionariusz osobowy,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
     - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
       korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo
       umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Do pobrania:
                        -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
  - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
       „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia 04.05.2016).
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
                       - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
9. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
    osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:

 - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
  „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia
       04.05.2016).

 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
      - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                      - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                      -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,

 
10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :
Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko:  „ Referent"
do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 15.06.2022r. do godz. 15oo.

    
11. Informacje dodatkowe o naborze:
1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru,                  będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu   kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;
5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;
6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;
7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.
9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%
10. Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
11. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
12. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

metryczka


Wytworzył: Dorota Fronczak (25 maja 2022)
Opublikował: Joanna Kałuszka (25 maja 2022, 16:56:57)

Ostatnia zmiana: Joanna Kałuszka (1 lipca 2022, 12:59:18)
Zmieniono: Wprowadzenie wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59