Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (6)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Kandydat nie spełniał wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.


Wytworzył: Dorota Fronczak (23 maja 2022)
Wprowadził: Joanna Kałuszka (23 maja 2022, 13:03:49)stanowisko:

Referent

miejsce pracy: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH
termin składania dokumentów: 13 maja 2022  15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent
(nazwa stanowiska urzędniczego)
1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6
2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
    Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy,   1 etat.
 
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 
 -  samodzielne naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa,
 -  przygotowanie raportów: ZUS,US, GUS, PFRON,
 -  sporządzanie zaświadczeń i informacji ERp-7 dla pracowników,
 -  korespondencja dotycząca spraw komorniczych,
 
 Zadania dodatkowe:
 
 -  przygotowanie raportów i dodatkowych sprawozdań płacowych dla potrzeb wewnętrznych i kontroli ,
 4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

  wykształcenie:                     średnie / wyższe  
  doświadczenie zawodowe:   2 lata na stanowisku związanym z rachubą i płacami
  staż pracy:                          2 lata   
    
5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
- znajomość Kodeksu Pracy
-znajomość programu Płatnik
-znajomość odpowiednich  ustaw
Obsługa programów komputerowych: Word, Excel, Office, programu płacowego Kali
Obsługa urządzeń technicznych:  fax, ksero, skaner, drukarka

6.Preferowane cechy osobowe kandydata:
    - rzetelność, dokładność,
    - systematyczność, staranność,
    - samodzielność w realizacji zadań,
    - kreatywność, komunikatywność,
    - zdolności organizacyjne,
    - gotowość do ciągłej nauki.
 
7. Wysokość wynagrodzenia :    -  płaca zasadnicza  3100 zł. 
                                                  -  plus premia regulaminowa,
                                                  -  plus dodatek stażowy
 
8. Wymagane dokumenty:
 
     - kwestionariusz osobowy,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
     - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
       korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo
       umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Do pobrania:
                        -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
       
     - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
      „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia
       04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
 
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
9. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
    osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:
 
    - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
    „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia
       04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
      - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                      - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                      -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
   
10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :
Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją:
 „Dotyczy naboru na stanowisko:  „ Referent"
do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6
w Pabianicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice, w terminie do dnia 13.05.2022r. do godz. 15:oo.
    
 
11. Informacje dodatkowe o naborze:

1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna.

3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.

4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu 5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;

5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;

6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;

7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.

9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

10. Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

11. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania  stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.

12. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

metryczka


Wytworzył: Dorota Fronczak (27 kwietnia 2022)
Opublikował: Joanna Kałuszka (28 kwietnia 2022, 15:35:13)

Ostatnia zmiana: Joanna Kałuszka (23 maja 2022, 13:03:49)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65