Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Dorota Fronczak, Pabianice 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień do pracy na urzędniczym stanowisku Referent w Komórce ds. Kadr, Płac i Rachuby.


Wytworzył: Magdalena Bryndziak (29 października 2021)
Wprowadził: Joanna Kałuszka (29 października 2021, 13:00:41)stanowisko:

Referent / specjalista

miejsce pracy: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH
termin składania dokumentów: 15 października 2021  15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
                Referent / Specjalista – Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby
                                      (nazwa stanowiska urzędniczego)
1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6
2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
    Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
 -          prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej,
 -          sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów, wystawianie świadectw pracy,
 -  sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 -  sporządzanie planów urlopów,
 -  ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich,
 -  nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
 -  sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS,
 -  udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 -  współpraca z Urzędem Miasta, Powiatowym Urzędem Pracy, ZUS,
 -  archiwizowanie dokumentów. 
  
 Zadania dodatkowe:
 - sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów,
 - prowadzenie spraw związanych z kontrolą wewnętrzną.
 
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym: 

   - wykształcenie:  średnie, wyższe ekonomia / socjologia / zarządzanie lub równoważne,
   - doświadczenie zawodowe:  min. 3  letnie doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem
      spraw pracowniczych  
   - staż pracy:   3 lata    
5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
       - bardzo dobra znajomość Kodeksu Pracy i programu PŁATNIK,
       - obsługa programów kadrowych,
       - znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
       - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  
       - obsługa programów komputerowych: Office, Word, Excel,
       - obsługa urządzeń technicznych:  fax, ksero, skaner
 
6. Preferowane cechy osobowe kandydata:
    - rzetelność,,
    - dokładność,
    - systematyczność,
    - staranność,
    - kreatywność,
    - komunikatywność,
    - samodzielność w realizacji zadań,
    - zdolności organizacyjne,
    - gotowość do ciągłej nauki
 
7. Wysokość wynagrodzenia : - płaca zasadnicza  3.100 zł. 
                                                 - plus premia regulaminowa,
                                                 - plus dodatek stażowy
 
8. Wymagane dokumenty:
- CV,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 
     - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
       korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo
       umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Do pobrania:
                        -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
       
     - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
      „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia
       04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
   
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
9. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
    osobowych w procesach przyszłych rekrutacji
:
 
    - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
    „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a   ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia
       04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
      - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                      - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                      -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :
Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko:  „ Referent / Specjalista – Kom. ds. Kadr, Płac i Rachuby"
do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6
w Pabianicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna  6,  95-200 Pabianice, w terminie do dnia 15.10.2021r. do godz. 15:00.
    
11. Informacje dodatkowe o naborze:
1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym
w ogłoszeniu o naborze.
2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu
5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się
z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;
5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;
6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;
7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.
9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
    jest niższy niż 6%
10. Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
11. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
12. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.
 

metryczka


Wytworzył: Szymon Kozera (4 października 2021)
Opublikował: Joanna Kałuszka (4 października 2021, 16:07:44)

Ostatnia zmiana: Joanna Kałuszka (29 października 2021, 13:00:41)
Zmieniono: Informacja o wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 34