Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Piotr Błaszczyk, Pabianice 
uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne i wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym KSIĘGOWY w pionie Głównego Księgowego.


Wytworzył: Ewelina Zagrabska (6 października 2021)
Wprowadził: Joanna Kałuszka (6 października 2021, 17:36:04)stanowisko:

KSIĘGOWA/ Y

miejsce pracy: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH
termin składania dokumentów: 27 września 2021  15:00
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
KSIĘGOWA / Y
(nazwa stanowiska urzędniczego)
1.Nazwa i adres jednostki:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6
2. Forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
 
    Umowa o pracę, pierwsza umowa na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
- bieżące prowadzenie rejestru zakupu usług, materiałów, środków trwałych;
- obsługa bankowości elektronicznej;
-dekretacja analityczna faktur zakupu materiałów i usług;
- analiza kont kosztowych pod katem prawidłowości zakwalifikowania do paragrafu  wydatku;
- dokumentacyjne rozliczanie zaliczek;
- analiza i uzgadnianie kont w zakresie podatku od towarów i usług (VAT);
- analiza i uzgadnianie kont „201” – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami oraz kont    
  kosztowych;
- współpraca w procesie zamykania poszczególnych miesięcy w systemie finansowo –  
  księgowym;
- współpraca w prowadzeniu i analizie kont kosztów i funduszy kaucji w zakresie rozliczeń  
  wpłat wadium, kaucji i zabezpieczenia należytego wykonania robót;
- współpraca przy sporządzaniu kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych
   i finansowych.  
   
 Zadania dodatkowe:
 
- sporządzanie pism i odpowiadanie na korespondencję dotyczącą faktur zakupowych;
- potwierdzanie i uzgadnianie sald wzajemnych rozrachunków dotyczących zakupu i sprzedaży refakturowanej 
  
 4.Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

    wykształcenie:   min. średnie ekonomiczne lub wyższe dowolnej specjalizacji; 
  
    doświadczenie zawodowe - min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku księgowego,
                                 - doświadczenie doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego

   taż pracy:      -  min. 5 lat 

   
5.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym -
znajomość ustawy:
             - o rachunkowości,
             - o finansach publicznych,
             - o podatku VAT
  Obsługa programów  księgowych  (najchętniej firmy Macrologic),
  Obsługa urządzeń technicznych:  fax, ksero,
 
6.Preferowane cechy osobowe kandydata:
    - rzetelność, dokładność
    - systematyczność, staranność
    - kreatywność, komunikatywność
   - samodzielność w realizacji zadań
   - doskonałe zdolności organizacyjne
   - gotowość do ciągłej nauki
 

7. Wysokość wynagrodzenia: płaca zasadnicza : 3.200 zł. brutto


8. Wymagane dokumenty:
 
     - kwestionariusz osobowy,
     - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
     - własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
       korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za  
      przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo  
      skarbowe.
 
Do pobrania:
                        -  na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                        -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
     - własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
      „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
         pracy dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego  
         Rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
         (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia  04.05.2016).
 
Do pobrania:
- na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
- na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
9. Dokumenty do podpisu, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
    osobowych w procesach przyszłych rekrutacji:
 
- własnoręcznie podpisana klauzula o treści:
 
    „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
       dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a  ogólnego Rozporządzenia      
       o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia
       04.05.2016).
 
Do pobrania:
                       - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                       -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 
      - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
 
Do pobrania:
                      - na stronie Zakładu – www.zgm.pabianice.pl, zakładka Ogłoszenia,
                      -  w sekretariacie lub kancelarii Zakładu,
 

10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :
 
Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko:  „ księgowa/y "do Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6, 
95-200 Pabianice, w terminie do dnia 27.09.2021 r.  do godz.1500.
 
 
 
    
11. Informacje dodatkowe o naborze:
1.Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym
w ogłoszeniu o naborze.
2. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani  do kolejnego etapu naboru jakim jest test i rozmowa kwalifikacyjna
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem: daty, godziny i miejsca.
 
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przez pracownika Komórki ds. Kadr, Płac i Rachuby, w ciągu
5 dni od daty otwarcia ofert. W przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z kandydatem w tym terminie Komisja wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym CV należy wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;
5. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną Komisja wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie;
6. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;
7. Brak podpisu na oświadczeniach,  będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
8. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie na stronie internetowej Zakładu
i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przez okres co najmniej3 miesięcy.
9. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
    jest niższy niż 6%
10.Nabór realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr14./2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 14 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
11. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania   stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
12. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone wciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Komórka ds. Kadr, Płac i Rachuby. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Zamolska (15 września 2021)
Opublikował: Joanna Kałuszka (15 września 2021, 15:04:54)

Ostatnia zmiana: Joanna Kałuszka (6 października 2021, 17:36:04)
Zmieniono: Informacja o wyniku naboru.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29