Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w PABIANICACH.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kałuszka, jkaluszka@zgm.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 225 92 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

1. Siedziba przy ul. Warzywna 6 w Pabianicach:

Wejscie do budynku znajduje się na parterze, gdzie jest kanncelaria przyjmująca dokumenty. Można tam również pobrać dokumenty, a w przypadku osób niesprawnych ruchowo - jest możliwość obsłużenia przez pracownika odpowiedniego działu, który schodzi do kancelarii.
Przed wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

2. Siedziba Administracji Rejonu Obsługi Mieszkańców nr I - ul. Warszawska 28 w Pabianicach:

Administracja znajdująca się w tej lokalizacji jest na I piętrze i brak jest windy. Brak możliwości wejścia osób niesprawnych ruchowo.

3. Siedziba Administracji Rejonu Obsługi Mieszkańców nr II - ul. Moniuszki 8a w Pabianicach:

Administracja w tej lokalizacji znajduje się na parterze - jest dostępna dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

4. Siedziba Administracji Rejonu Obsługi Mieszkańców nr III - ul. Odrodzenia 15

Administracja w tej lokalizacji znajduje się na wysokim parterze - aby wejść należy pokonać kilka schodków. Brak możliwości wejścia osób niesprawnych ruchowo.

5. W siedzibach Zakładu brak jest wind.

6. Do siedziby Zakładu można wejść z psem asystującym, posiadającym kaganiec i aktualne szczepienia.

7. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android, mObywatel w wersji dla systemu iOS.

Wytworzył: Joanna Kałuszka

Opublikował: Joanna Kałuszka

Data wytworzenia: 2020-09-23

Data publikacji: 2020-10-02